Menu

Manylion

Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe am benodi Cadeirydd ar gyfer y Bwrdd Strategaeth Economaidd.

Bydd Bwrdd Strategaeth Economaidd yn rhoi cyfeiriad strategol i'r Fargen Ddinesig a darparu cyngor strategaethol i'r Cyd-bwyllgor ar faterion sy'n gysylltiedig â'r Fargen Ddinesig. Bydd hefyd yn sicrhau bod y gymuned fusnes yn chwarae rhan lawn ym mhob elfen o'r Fargen Ddinesig ac yn gwneud argymhellion i'r Cyd-bwyllgor ynghylch cyfleoedd i fanteisio'n llawn ar y Fargen Ddinesig ac ymestyn ei heffeithiau ar draws y rhanbarth.

Ceir manylion am y rôl a ffurflen gais isod.

 

FINAL ESB Application Form_CY 08.11.2017.docx

Equal Ops Form_CY.pdf

gd4610-sbcd-strategy-board_CY.pdf

governance-final_CY.pdf

 

Mae'r buddsoddiad mwyaf erioed yn rhanbarth De-orllewin Cymru wedi cael ei sicrhau yn dilyn cymeradwyo Bargen Ddinesig £1.3biliwn Bae Abertawe

Bu Prif Weinidog y Deyrnas Unedig Theresa May, Ysgrifennydd Gwladol Cymru Alun Cairns, Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones a Mark Drakeford Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn cyfarfod ag Arweinwyr y pedwar Cyngor sef Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ar 20 Mawrth, 2017 i lofnodi'r Fargen ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe. 

/media/1034/about_content_1.jpg

Disgwylir i'r Fargen Ddinesig roi cynnydd parhaol o £1.8biliwn i werth ychwanegol gros Dinas-ranbarth Bae Abertawe gan gynhyrchu bron i 10,000 o swyddi newydd dros y 15 mlynedd nesaf.

Mae cyfanswm y pecyn buddsoddi yn cynnwys cyllid o £241 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru, £396 miliwn o gyllid cyhoeddus arall a £637 miliwn gan y sector preifat.

Mae rhaglen y Fargen Ddinesig yn cynnwys 11 o brosiectau ar draws 4 o themâu allweddol sef Cyflymu'r Economi, Gwyddorau Bywyd a Llesiant, Ynni, a Gweithgynhyrchu Clyfar.  Bydd gwell Seilwaith Digidol, rhwydweithiau diwifr y genhedlaeth nesaf a datblygu sgiliau a thalentau'r gweithlu yn tanategu pob un.

 

/media/1039/content_logos_3.png