Mawrth 2017

Y Prif Weinidog yn ymweld ag Abertawe i gymeradwyo Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n werth £1.3 biliwn

Mehefin 2017

Gwaith paratoi yn dechrau ar Bentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli

Gorffennaf 2017

Cyngor Abertawe yn penodi ATG i reoli arena dan do ddigidol y ddinas

Hydref 2017

Datgelu cynlluniau i greu 'wyneb digidol' y tu allan i'r arena dan do ddigidol yn Abertawe

Mawrth 2018

Cais cynllunio amlinellol ar gyfer Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli

Ebrill 2018

Gwaith adeiladu Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin bron wedi'i gwblhau

Mai 2018

Cyhoeddi'r ymgeisydd a ffefrir i gadeirio Bwrdd Strategaeth Economaidd y Fargen Ddinesig

Gorffennaf 2018

Pob un o'r pedwar cyngor yn cymeradwyo Cytundeb Cyd-bwyllgor y Fargen Ddinesig yn unfrydol

Awst 2018

Y Fargen Ddinesig yn rhan o Fagloriaeth Cymru mewn ysgolion yn Sir Gaerfyrddin

Medi 2018

Cam ymlaen ar gyfer pentref digidol Abertawe

Hydref 2018

Caniatâd cynllunio ar gyfer arena dan do ddigidol Abertawe

Hydref 2018

Agoriad swyddogol Canolfan S4C Yr Egin

Tachwedd 2018

Datgelu cynlluniau i adeiladu canolfan hamdden o'r radd flaenaf yn y Pentref Llesiant

Tachwedd 2018

Cyhoeddi Vortex IoT fel partner cyntaf prosiect Ffatri'r Dyfodol

Ionawr 2019

Ailddechrau'r gwaith ar gyfer y pentref digidol

Ionawr 2019

Lansio Cylch Rasio 3D yn Sir Gaerfyrddin

Chwefror 2019

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yn gosod Canolfan S4C Yr Egin ar y rhestr fer am wobr adeilad gorau Cymru

Mawrth 2019

Adolygiad yn argymell cymeradwyo prosiectau'r Fargen Ddinesig

Mai 2019

Contractwyr yn cyrraedd safle i adeiladu arena

Gorffennaf 2019

Hwb ariannol gwerth miliynau o bunnoedd i Fargen Ddinesig Bae Abertawe

Medi 2019

Lansio ar gyfer cam un META yn Sir Benfro

Hydref 2019

Cymeradwyaeth gan y Cyd-bwyllgor ar gyfer prosiect Morol Doc Penfro

Ionawr 2020

£18 milliwn cyntaf wedi ei rhyddhau i’r Fargen Ddinesig

Ionawr 2020

Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Ionawr 2020

Sêl bendith i raglen £58.7 miliwn Castell-nedd Port Talbot

Chwefror 2020

Mae'r ymgynghori yn dechrau ar gyfer cynllun pentref digidol yn Abertawe

Mehefin 2020

Cymeradwyaeth ranbarthol i brosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer

Mehefin 2020

Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo prosiect Ardal Forol Doc Penfro

Tachwedd 2020

Cymeradwyaeth ranbarthol i brosiect Pentre Awel

Rhagfyr 2020

Cynnydd seilwaith digidol gyda chymeradwyaeth y Cyd-bwyllgor

Rhagfyr 2020

£18 miliwn yn rhagor wedi’i sicrhau ar gyfer portffolio’r Fargen Ddinesig

Chwefror 2021

Y gwaith dur yn ei le ar gyfer Canolfan Dechnoleg Castell-nedd Port Talbot

Chwefror 2021

Trwydded forol yn cael ei dyfarnu ar gyfer Cam 2 Ardal Profi Ynni’r Môr

Mawrth 2021

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cymeradwyo prosiect Pentre Awel

Mawrth 2021

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cymeradwyo Rhaglen Seilwaith Digidol

Mawrth 2021

Digwyddiad Piblinell Caffael Prosiect a Rhaglen Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â Busnes Cymru a GwerthwchiGymru

Mai 2021

Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cefnogi Gwobrau Busnesau Newydd Cymru

Mehefin 2021

Bouygues UK - Contractwr wedi'i benodi ar gyfer 71/72 prosiect Ffordd y Brenin yn Abertawe

Gorffennaf 2021

Adroddiad Blynyddol Portffolio Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cael ei gyhoeddi i'r cyhoedd

Gorffennaf 2021

Gweinidogion Llywodraeth y DU yn ymweld â Bae Copr

Gorffennaf 2021

Sêl bendith i brosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer gwerth miliynau o bunnoedd

Gorffennaf 2021

Dyfarnwyd graddfa sicrwydd Ambr/Gwyrdd yn Adolygiad Gateway Portffolio Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Gorffennaf 2021

Adroddiad Archwilio Cymru a Datganiad Cyfrifon Cyd-bwyllgor yn cael eu cymeradwyo