Pob Erthygl Newyddion

Cyfle newydd i fusnesau Cymru gyflwyno cynnig ar gyfer gwaith arena dan do

Mae busnesau Cymru'n cael eu hannog i gyflwyno cynigion ar gyfer contractau newydd i adeiladu cynllun Cam Un Canol Abertawe gwerth £135m sy'n cynnwys yr arena dan do.

Gweld stori lawn

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd ar y gweill i Dde-orllewin Cymru

Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd ar y ffordd i hybu cysylltedd digidol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe yn cael caniatâd cynllunio

Mae cynlluniau arloesol ar gyfer adeilad Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe sy'n effeithlon o ran ynni ym Mharc Ynni Baglan wedi cael sêl bendith.

Gweld stori lawn

Gwahodd ceisiadau am swyddi allweddol yn y Fargen Ddinesig

Mae nifer o gyfleoedd ar gael i helpu i gyflawni rhaglen fuddsoddi £1.3 biliwn Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Partneriaid Ardal Forol Doc Penfro yn croesawu cymeradwyo prosiect

Mae Partneriaid Ardal Forol Doc Penfro wedi croesawu newyddion bod y prosiect sy'n costio £60 miliwn wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Gweld stori lawn

Cymeradwyaeth ranbarthol i brosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer

Mae prosiect mawr ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe a fydd yn helpu miloedd o bobl i arbed arian ar eu biliau ynni wedi cymryd cam arall ymlaen.

Gweld stori lawn

Sêl bendith i brosiect ynni'r môr yn Sir Benfro sy'n werth £60 miliwn

Mae prosiect ynni'r môr sy'n werth £60 miliwn a fydd yn helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd wrth adfywio economi Sir Benfro yn sgil Covid-19 wedi cael sêl bendith.

Gweld stori lawn

Rôl y Fargen Ddinesig o ran adferiad economaidd rhanbarthol

Mae arweinwyr yn Ne-orllewin Cymru'n dweud bod gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n werth £1.3 biliwn, rôl allweddol o ran adferiad economaidd y rhanbarth yn dilyn Covid-19.

Gweld stori lawn

Hwb mawr i ynni ar y gweill ar gyfer miloedd o gartrefi

Gallai cynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd er mwyn trechu tlodi tanwydd trwy ddarparu technoleg effeithlonrwydd ynni i 10,000 o gartrefi ledled De-orllewin Cymru gymryd cam mawr ymlaen cyn hir.

Gweld stori lawn

Penodi arbenigwyr sgiliau a microfusnesau i arwain y Fargen Ddinesig

Mae arbenigwyr mewn sgiliau a microfusnesau wedi cael eu penodi i helpu i sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd werth £1.3 biliwn, o fantais i gynifer o bobl â phosibl yn y blynyddoedd nesaf.

Gweld stori lawn

Cynlluniau digidol Dinas-ranbarth yn cyflymu gyda phenodiad allweddol

Mae cynlluniau mawr i hybu cysylltedd digidol ar gyfer busnesau a thrigolion ledled De-orllewin Cymru yn cyflymu.

Gweld stori lawn

Datgelu cynlluniau cyffrous ar gyfer pentref digidol Abertawe

Mae cynlluniau arloesol wedi cael eu datgelu ar gyfer canol dinas Abertawe, lle bwridedir codi adeilad blaengar a fydd yn galluogi busnesau technoleg a chreadigol newydd a chyffrous i ddatblygu.

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol