Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi dathlu 12 mis llwyddiannus arall wrth gyflawni ei phortffolio o naw prif brosiect a rhaglen, gan gyrraedd cerrig milltir allweddol a chyflymu cyflawni ar draws y rhanbarth cyfan. Mae'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer Ebrill 2022 – Mawrth 2023 wedi'i gyhoeddi sy'n manylu ar gyflawniadau allweddol ar gyfer y flwyddyn gan gynnwys sicrhau dros £83m o fuddsoddiad y Sector Preifat a Chyhoeddus, a darparu 1,200 wythnos o hyfforddiant ym maes adeiladu. Yn ogystal, hyd yma mae dros 47,380m2 o arwynebedd llawr wedi'i greu ac mae dros 200+ o gontractau wedi'u dyfarnu i gwmnïau yng Nghymru, gyda llawer mwy o uchafbwyntiau i'w dilyn, gan ddarparu cyfleoedd i fusnesau rhanbarthol a darparu miloedd o swyddi.  

Amcangyfrifir y bydd y Fargen Ddinesig yn denu tua £1.26 biliwn o fuddsoddiad erbyn 2033 ac mae'n fuddsoddiad na welwyd ei debyg o'r blaen a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, y sector cyhoeddus a'r sector preifat. Gweithio ar y cyd i gyflawni naw prosiect rhagorol. Bydd yn helpu i drawsnewid ardaloedd trefol a gwledig De-orllewin Cymru yn fan lle gall busnesau ffynnu, gall preswylwyr roi hwb i'w sgiliau a chael mynediad at dros 9,000 o gyfleoedd gwaith lleol sy'n talu'n dda, a helpu adferiad economaidd trwy gyfrannu dros £1.8 biliwn i'r economi ranbarthol. Bydd seilwaith mawr ei angen yn cefnogi busnesau i ysgogi a thyfu gyda llawer o gyfleoedd i ddatblygu cadwyni cyflenwi lleol.

Mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud ar draws sawl prosiect dros y 12 mis diwethaf.

Mae Arena Abertawe wedi dathlu ei blwyddyn lawn gyntaf o weithredu gyda dros 240,000 o ymwelwyr yn mynychu perfformiadau mawr fel John Bishop, Alice Cooper, The Cult a Michael McIntyre, yn ogystal â chynadleddau, digwyddiadau busnes a seremonïau graddio. Mae'r Egin, canolbwynt y sector creadigol yng Nghaerfyrddin a chartref i brif denant S4C, wedi dathlu ei bedwaredd flwyddyn ers agor ac mae Canolfan Dechnoleg y Bae ym Mhort Talbot wedi croesawu ei grŵp cyntaf o denantiaid.

Mae'r cynnydd yn parhau mewn meysydd eraill gan fod contractwyr ar y safle ym mhrosiect Pentre Awel yn Llanelli, sy'n werth miliynau o bunnoedd, ar safle datblygiad swyddfeydd 71/72 Ffordd y Brenin a'r prosiect Innovation Matrix yn Abertawe a'r gwaith adnewyddu hanesyddol ar awyrendai, y prosiectau'r llithrfa a'r pontŵn ym Mhorthladd Penfro. Mae'r prosiect Campysau hefyd yn dechrau meithrin perthnasoedd cryf o fewn y sector iechyd a llesiant, yn barod ar gyfer gwaith caffael yn y dyfodol.

Mae'r tri phrosiect rhanbarthol hefyd wedi bod yn datblygu'n dda. Cymeradwyodd y rhaglen Sgiliau a Thalent naw prosiect peilot, a fydd yn gweld ysgolion, colegau, prifysgolion, awdurdodau lleol a chwmnïau sector preifat ein rhanbarthau'n cydweithio i ddarparu sgiliau a hyfforddiant i bobl ifanc mewn swyddi ledled y rhanbarth. Parhaodd y rhaglen Seilwaith Digidol i wella'r dirwedd ddigidol gan ragori ar eu disgwyliadau o ran buddsoddi. Mae'r prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer sy'n hwyluso'r broses o fabwysiadu dylunio ynni effeithlon a thechnoleg adnewyddadwy i gartrefi yn mynd rhagddo a bydd mentrau ariannu yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir, yn ogystal â darparu 200 o gartrefi drwy £42m o fuddsoddiad. 

Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe, "Mae cynnydd y Fargen Ddinesig dros y 12 mis diwethaf wedi bod yn wych ac rydym yn parhau i adeiladu, tyfu a buddsoddi yn ein rhanbarth. Trwy ein gwaith cydweithredol rydym wedi gweld cynnydd gwych ar draws y portffolio cyfan, gan ragori wrth gyflawni a llunio ein dyfodol.

“Mae mentrau ategol ar draws y rhanbarth sydd hefyd yn cefnogi'r datblygiad economaidd rhanbarthol hefyd yn dwyn ffrwyth, gan gynnwys mentrau a ariennir gan y Gronfa Ffyniant Bro, y cynnig Porthladd Rhydd Celtaidd llwyddiannus, sicrhau ymrwymiad gan Skyline, Prosiect Eden Las a Chanolfan fyd-eang rhagoriaeth rheilffyrdd yng Nghymru.

“Edrychaf ymlaen at 12 mis cyffrous arall ac rwy'n teimlo'n freintiedig o fod yn rhan o'r daith wych sy'n trawsnewid De-orllewin Cymru er gwell.”

image