Pob Erthygl Newyddion

Tyfu ein heconomi werdd drwy Gefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo rhaglen Cefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £58.7 miliwn.

Gweld stori lawn

Sêl bendith i brosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer gwerth miliynau o bunnoedd

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU bellach wedi cymeradwyo prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Gweld stori lawn

Bargen Ddinesig Bae Abertawe Adroddiad Blynyddol Portffolio

Bargen Ddinesig Bae Abertawe Adroddiad Blynyddol Portffolio 2020 - 2021

Gweld stori lawn

Y Llywodraeth yn cymeradwyo rhaglen ddigidol ranbarthol gwerth £55 miliwn

Mae cael cymeradwyaeth gan y Llywodraeth yn golygu bod y rhaglen Seilwaith Digidol bellach yn gallu dechrau cael swm o £25 miliwn a fydd yn cael ei gyfrannu'n rhan o'r Fargen Ddinesig yn y blynyddoedd i ddod.

Gweld stori lawn

Angen busnesau i helpu i lunio darpariaeth sgiliau ranbarthol

Maen angen cynrychiolwyr busnes o'r sectorau digidol, ynni, creadigol a gwasanaethau proffesiynol i helpu i gynllunio'r ddarpariaeth sgiliau yn y dyfodol ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cymeradwyo prosiect Pentre Awel

Mae prosiect yn Llanelli gwerth miliynau o bunnoedd sy'n cynnwys cyfleusterau busnes, ymchwil, addysg, iechyd a hamdden o'r radd flaenaf wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Gweld stori lawn

Digwyddiad busnes i dynnu sylw at gyfleoedd contract sylweddol y Fargen Ddinesig

Mae cyfle i fusnesau gael gwybod rhagor am gontractau gwerth tua £250 miliwn sy'n cael eu cyhoeddi eleni fel rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Angen Cadeirydd ar gyfer Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol De-orllewin Cymru

Mae angen arweinydd o'r sector preifat sy'n angerddol am sgiliau, addysg a hyfforddiant i gynrychioli llais cyflogwyr ar bartneriaeth fawr yn Ne-orllewin Cymru.

Gweld stori lawn

Yr Egin wrth galon sector creadigol ffyniannus yn Ne-orllewin Cymru

Mae'r sector creadigol yn ne-orllewin Cymru yn ffynnu, diolch i gyfuniad o dalent, hyfforddiant a chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Gweld stori lawn

Trwydded forol wedi'i sicrhau ar gyfer META Cam Dau

Mae canolfan profi morol genedlaethol Cymru, sef META, wedi cael ei thrwydded forol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gyfer Cam 2 ei phrosiect profi'r môr.

Gweld stori lawn

Galw am gyflenwyr rhanbarthol ar gyfer Arena newydd Abertawe

Mae Ambassador Theatre Group (ATG) yn galw ar fusnesau yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe i gofrestru eu diddordeb mewn darparu gwasanaethau i'r Arena Abertawe o'r radd flaenaf sy'n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd yn natblygiad newydd Bae Copr y ddinas.

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol