Pob Erthygl Newyddion

Dydd Sadwrn y Busnesau Bach

Busnesau bach yn chwarae rhan fawr ym Margen Ddinesig Bae Abertawe

Gweld stori lawn

Hwb o £30 miliwn ar gyfer datblygu sgiliau yn Ne-orllewin Cymru

Mae rhaglen Sgiliau a Thalentau gwerth £30 miliwn ar gyfer Bargen Ddinesig Bae Abertawe wedi'i chymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Gweld stori lawn

Canolfan Dechnoleg Ynni Cadarnhaol y Bae yn debygol o fod yn barod erbyn diwedd 2021

Mae Canolfan Dechnoleg y Bae, safle Castell-nedd Port Talbot a leolir ar un o barciau busnes mwyaf blaenllaw Cymru ynghanol De Cymru, yn debygol o gael ei gwblhau erbyn mis Rhagfyr eleni, yn unol â’r amserlen.

Gweld stori lawn

Cyngor Sir Caerfyrddin yn penodi contractwr i ddechrau ar y gwaith o gyflawni cynllun Pentre Awel Llanelli

Mae'r Cyngor wedi penodi Bouygues UK i ddylunio ac adeiladu Parth Un o ddatblygiad mawreddog Pentre Awel.

Gweld stori lawn

DCW Insights yn ennill gwobr busnes newydd a noddir gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae cwmni DCW Insights o Abertawe wedi cael ei gydnabod fel Busnes Newydd y Flwyddyn

Gweld stori lawn

Tyfu ein heconomi werdd drwy Gefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo rhaglen Cefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £58.7 miliwn.

Gweld stori lawn

Sêl bendith i brosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer gwerth miliynau o bunnoedd

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU bellach wedi cymeradwyo prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Gweld stori lawn

Bargen Ddinesig Bae Abertawe Adroddiad Blynyddol Portffolio

Bargen Ddinesig Bae Abertawe Adroddiad Blynyddol Portffolio 2020 - 2021

Gweld stori lawn

Y Llywodraeth yn cymeradwyo rhaglen ddigidol ranbarthol gwerth £55 miliwn

Mae cael cymeradwyaeth gan y Llywodraeth yn golygu bod y rhaglen Seilwaith Digidol bellach yn gallu dechrau cael swm o £25 miliwn a fydd yn cael ei gyfrannu'n rhan o'r Fargen Ddinesig yn y blynyddoedd i ddod.

Gweld stori lawn

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cymeradwyo prosiect Pentre Awel

Mae prosiect yn Llanelli gwerth miliynau o bunnoedd sy'n cynnwys cyfleusterau busnes, ymchwil, addysg, iechyd a hamdden o'r radd flaenaf wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Gweld stori lawn

Yr Egin wrth galon sector creadigol ffyniannus yn Ne-orllewin Cymru

Mae'r sector creadigol yn ne-orllewin Cymru yn ffynnu, diolch i gyfuniad o dalent, hyfforddiant a chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol