Pob Erthygl Newyddion

Hwb ariannol sylweddol i'r Fargen Ddinesig yn y Flwyddyn Newydd

Mae hwb ariannol gwerth £18 miliwn ar y gorwel i gefnogi'r broses o gyflwyno nifer o brosiectau mawr a fydd yn creu miloedd o swyddi â chyflog da i bobl yn ne-orllewin Cymru.

Gweld stori lawn

Rhanbarth yn croesawu rhaglen seilwaith digidol gwerth £55 miliwn

Mae arweinwyr gwleidyddol a busnes ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi croesawu cynnydd diweddar ar gyfer rhaglen seilwaith digidol gwerth £55 miliwn.

Gweld stori lawn

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd i ddiogelu'r Dinas-ranbarth i'r dyfodol

Mae buddsoddiad gwerth £55 miliwn a fydd yn helpu i ddiogelu seilwaith digidol Dinas-ranbarth Bae Abertawe tuag at y dyfodol wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gweld stori lawn

Y Fargen Ddinesig yn gwneud mwy o gynnydd wrth i staff newydd ymuno

Mae pedwar aelod newydd o staff wedi ymuno i gryfhau ymhellach Swyddfa Rheoli Portffolio Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Cam mawr ymlaen i brosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnau

Mae prosiect gwerth miliynau o bunnau a glustnodwyd ar gyfer Llanelli sy'n cynnwys canolfan hamdden arloesol newydd a phwll nofio ynghyd â chyfleusterau iechyd ac addysg newydd wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gweld stori lawn

Gwaith adeiladu i ddechrau ar ganolfan dechnoleg sy'n hunan-bweru

Bydd gwaith adeiladu yn dechrau cyn bo hir ar ganolfan dechnoleg o'r radd flaenaf sy'n hunan-bweru ym Mharc Ynni Baglan Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Gweld stori lawn

Digwyddiad digidol i ddathlu cynnydd yr Arena Dan Do

Cynhaliwyd digwyddiad rhithwir i ddathlu cynnydd mawr o ran adeiladu arena dan do newydd o'r radd flaenaf yn Abertawe.

Gweld stori lawn

Egwyddorion wedi'u cymeradwyo i helpu busnesau i elwa o'r Fargen Ddinesig

Gan helpu i roi cynifer o gyfleoedd â phosibl i fusnesau rhanbarthol elwa o brosiectau mawr Bargen Ddinesig Bae Abertawe, mae cyfres o egwyddorion caffael bellach wedi'u cymeradwyo.

Gweld stori lawn

Cyfle newydd i fusnesau Cymru gyflwyno cynnig ar gyfer gwaith arena dan do

Mae busnesau Cymru'n cael eu hannog i gyflwyno cynigion ar gyfer contractau newydd i adeiladu cynllun Cam Un Canol Abertawe gwerth £135m sy'n cynnwys yr arena dan do.

Gweld stori lawn

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd ar y gweill i Dde-orllewin Cymru

Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd ar y ffordd i hybu cysylltedd digidol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe yn cael caniatâd cynllunio

Mae cynlluniau arloesol ar gyfer adeilad Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe sy'n effeithlon o ran ynni ym Mharc Ynni Baglan wedi cael sêl bendith.

Gweld stori lawn

Gwahodd ceisiadau am swyddi allweddol yn y Fargen Ddinesig

Mae nifer o gyfleoedd ar gael i helpu i gyflawni rhaglen fuddsoddi £1.3 biliwn Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Partneriaid Ardal Forol Doc Penfro yn croesawu cymeradwyo prosiect

Mae Partneriaid Ardal Forol Doc Penfro wedi croesawu newyddion bod y prosiect sy'n costio £60 miliwn wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Gweld stori lawn

Sêl bendith i brosiect ynni'r môr yn Sir Benfro sy'n werth £60 miliwn

Mae prosiect ynni'r môr sy'n werth £60 miliwn a fydd yn helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd wrth adfywio economi Sir Benfro yn sgil Covid-19 wedi cael sêl bendith.

Gweld stori lawn

Cymeradwyaeth ranbarthol i brosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer

Mae prosiect mawr ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe a fydd yn helpu miloedd o bobl i arbed arian ar eu biliau ynni wedi cymryd cam arall ymlaen.

Gweld stori lawn

Rôl y Fargen Ddinesig o ran adferiad economaidd rhanbarthol

Mae arweinwyr yn Ne-orllewin Cymru'n dweud bod gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n werth £1.3 biliwn, rôl allweddol o ran adferiad economaidd y rhanbarth yn dilyn Covid-19.

Gweld stori lawn

Hwb mawr i ynni ar y gweill ar gyfer miloedd o gartrefi

Gallai cynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd er mwyn trechu tlodi tanwydd trwy ddarparu technoleg effeithlonrwydd ynni i 10,000 o gartrefi ledled De-orllewin Cymru gymryd cam mawr ymlaen cyn hir.

Gweld stori lawn

Penodi arbenigwyr sgiliau a microfusnesau i arwain y Fargen Ddinesig

Mae arbenigwyr mewn sgiliau a microfusnesau wedi cael eu penodi i helpu i sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd werth £1.3 biliwn, o fantais i gynifer o bobl â phosibl yn y blynyddoedd nesaf.

Gweld stori lawn

Cynlluniau digidol Dinas-ranbarth yn cyflymu gyda phenodiad allweddol

Mae cynlluniau mawr i hybu cysylltedd digidol ar gyfer busnesau a thrigolion ledled De-orllewin Cymru yn cyflymu.

Gweld stori lawn

Datgelu cynlluniau cyffrous ar gyfer pentref digidol Abertawe

Mae cynlluniau arloesol wedi cael eu datgelu ar gyfer canol dinas Abertawe, lle bwridedir codi adeilad blaengar a fydd yn galluogi busnesau technoleg a chreadigol newydd a chyffrous i ddatblygu.

Gweld stori lawn

Anogir busnesau o Gymru i wneud cynnig am waith arena Abertawe

Anogir busnesau o Gymru i wneud cynnig am waith ar y cynllun Cam Un Abertawe Ganolog sy'n werth £135 miliwn.

Gweld stori lawn

Sêl bendith i raglen £58.7 miliwn Castell-nedd Port Talbot

Mae portffolio arloesol o brosiectau mawr yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd â'r nod o helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn ogystal â diogelu dyfodol y diwydiant dur wedi cael sêl bendith yn rhanbarthol.

Gweld stori lawn

Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Mae Dr Jonathan Burnes wedi'i benodi'n Gyfarwyddwr Rhaglen Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Cyllid gwerth miliynau o bunnoedd wedi'i sicrhau ar gyfer y Fargen Ddinesig

Cafwyd anrheg Blwyddyn Newydd gynnar gwerth miliynau o bunnoedd i roi hwb mawr i Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Addo ‘sêr mawr' ar gyfer arena dan do ddigidol Abertawe

Gallai sêr y bydd llawer ohonom yn eu gwylio ac yn gwrando arnynt y Nadolig hwn fod yn perfformio mewn arena dan do ddigidol o'r radd flaenaf yn Abertawe cyn bo hir.

Gweld stori lawn

Prosiect Ardal Forol Doc Penfro yn cymryd cam mawr ymlaen

Mae prosiect gwerth miliynau o bunnoedd, a fydd yn sicrhau bod Sir Benfro wrth wraidd arloesedd byd-eang ym maes ynni morol, wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gweld stori lawn

Cynnydd o ran ariannu'r Fargen Ddinesig

Bydd hwb ariannol o £18 miliwn ar gael yn fuan iawn i gychwyn rhaglen fuddsoddi Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn Ne-orllewin Cymru.

Gweld stori lawn

Arbenigwr busnes byd-eang yn helpu i ysgogi'r Fargen Ddinesig

Roedd gyrfa fyd-eang James Davies o Lanelli wedi ei arwain i diroedd mawr Ewrop, Rwsia, yr UDA a Japan, a hynny fel arweinydd byd-eang gwneuthurwr cydrannau ceir mawr.

Gweld stori lawn

Cam ymlaen i gynlluniau Metro Bae Abertawe

Cyn hir, gallai cannoedd o filoedd o bobl sy'n teithio ar drenau a bysiau bob blwyddyn elwa ar gynlluniau mawr i drawsnewid trafnidiaeth gyhoeddus ledled de-orllewin Cymru.

Gweld stori lawn

Menywod busnes blaenllaw yn lansio cynllun sgiliau newydd

Mae dwy fenyw fusnes flaenllaw wedi helpu i lansio cynllun newydd o bwys sydd â'r nod o sicrhau bod gan weithleoedd yng Nghymru staff medrus er mwyn iddynt ffynnu yn y dyfodol.

Gweld stori lawn

Prosiectau rhanbarthol yn cyfuno i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Miloedd o gartrefi ynni-effeithlon newydd a thechnoleg fodern sy'n defnyddio ynni morol yw rhai o'r ffyrdd y bydd Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn y blynyddoedd i ddod.

Gweld stori lawn

Cefnogi busnes ar gyfer ardal profi ynni'r môr 'arloesol'

Mae troi bad cludo dŵr o'r Ail Ryfel Byd yn llong yr 21ain Ganrif sy'n cynhyrchu trydan drwy bŵer y môr yn rhan o waith arloesol busnes o Sir Benfro sy'n cael sylw byd-eang.

Gweld stori lawn

Ceisio adborth gan fusnesau ar gyfer arolwg digidol

Mae arolwg newydd bellach ar gael i helpu i sicrhau bod busnesau Cymru yn y sefyllfa orau posibl i elwa ar yr oes ddigidol.

Gweld stori lawn

Hwb i ynni'r môr wrth i ardal brofi agor

Mae cam un prosiect arloesol Ardal Profi Ynni'r Môr (META) wedi agor yn swyddogol yn Sir Benfro.

Gweld stori lawn

Dyddiad cau ar gyfer swyddi ymgynghorwyr arbenigol yn agosau

Mae gan arbenigwyr sydd â diddordeb mewn dod yn ymgynghorwyr arbenigol ar gyfer Bargen Ddinesig Bae Abertawe, gwerth £1.3biliwn, wythnos neu ragor ar ôl i gyflwyno cais.

Gweld stori lawn

Miloedd yn fwy o gartrefi sy'n effeithlon o ran ynni ar y gweill yn Ne-orllewin Cymru

Gallai dros 11,000 yn fwy o gartrefi yn Ne-orllewin Cymru elwa ar dechnoleg effeithlonrwydd ynni o'r radd flaenaf yn y blynyddoedd nesaf.

Gweld stori lawn

Disgwyl cyllid cyn hir i hybu cynnydd y Fargen Ddinesig

Mae disgwyl y bydd cyllid Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n werth £18 miliwn, yn cael ei ryddhau yn yr wythnosau nesaf.

Gweld stori lawn

Gwahoddir ceisiadau am Gyfarwyddwr Rhaglen y Fargen Ddinesig

Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol uchelgeisiol a phrofiadol sydd â sgiliau uwch-arweinydd i oruchwylio'r gwaith o gyflawni Bargen Ddinesig Bae Abertawe sydd werth £1.3 biliwn.

Gweld stori lawn

Gwahodd mynegiannau o ddiddordeb gan ymgynghorwyr arbenigol

Bellach, gwahoddir mynegiannau o ddiddordeb gan ymgynghorwyr arbenigol newydd ar gyfer Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Grwpiau busnes yn trafod y gadwyn gyflenwi ranbarthol

Mae uwch-gynrychiolwyr o grwpiau busnes ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi cyfarfod er mwyn trafod ehangder y gadwyn gyflenwi yn Ne-orllewin Cymru.

Gweld stori lawn

Gofyn am sylwadau am ddatblygiad newydd Ffordd y Brenin yn Abertawe

Bellach, gofynnir am sylwadau am ddatblygiad newydd sylweddol sy'n werth £30 miliwn ar gyfer hen safle clwb nos Oceana yng nghanol dinas Abertawe.

Gweld stori lawn

Croesawu cynlluniau diwygiedig Castell-nedd Port Talbot

Mae achos busnes diwygiedig y Fargen Ddinesig - sydd bellach wedi'i gymeradwyo gan gabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot - yn canolbwyntio ar arloesedd, tanwydd di-garbon a dyfodol dur.

Gweld stori lawn

Disgyblion yn creu beic arbennig i ffrind â phroblemau symudedd

Mae peirianwyr ifanc brwdfrydig mewn ysgol arloesol yn Sir Gaerfyrddin wedi gwneud treisicl i gyd-ddisgybl sydd ag anawsterau cydbwysedd, symudedd a dysgu.

Gweld stori lawn

Proses ar waith i chwilio am bennaeth i'r Fargen Ddinesig

Bydd y broses recriwtio yn dechrau cyn hir ar gyfer cyfarwyddwr rhaglen annibynnol i oruchwylio'r gwaith o gyflawni Bargen Ddinesig Bae Abertawe sydd werth £1.3 biliwn.

Gweld stori lawn

Sêl bendith i rôl cyfarwyddwr rhaglen ac ymgynghorwyr

Cyn hir bydd arbenigwyr yn y sectorau manwerthu, microfusnesau a thwristiaeth yn cael eu gwahodd i helpu i arwain Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Angen ymgynghorwyr i gynyddu effaith y Fargen Ddinesig

Mae angen ymgynghorwyr arbenigol i sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd werth £1.3 biliwn, yn cael yr effaith fwyaf posibl.

Gweld stori lawn

Gwaith adeiladu cynnar yn mynd rhagddo ar arena ddigidol dan do

Mae gwaith adeiladu cynnar wedi cychwyn ar arena ddigidol dan do o'r radd flaenaf yn Abertawe.

Gweld stori lawn

Arweinwyr busnes yn croesawu hwb ariannol y Fargen Ddinesig

Mae arweinwyr busnes wedi croesawu newyddion bod hwb ariannol mawr i Fargen Ddinesig Bae Abertawe ar y ffordd cyn bo hir.

Gweld stori lawn

Hwb ariannol gwerth miliynau o bunnoedd i Fargen Ddinesig Bae Abertawe

Bydd partneriaid Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cael hwb ariannol gwerth £18 miliwn yn fuan i ddechrau cyllido nifer o brosiectau trawsnewid yn ne-orllewin Cymru.

Gweld stori lawn

Disgyblion yn rasio gyda cheir a wnaed ag argraffydd 3D

Mae lluoedd o ddisgyblion wedi cymryd rhan mewn ras ceir model a wnaed ag argraffydd 3D yng Nghaerfyrddin.

Gweld stori lawn

Gall cenedlaethau'r dyfodol elwa ar y Fargen Ddinesig

Helpu i drawsnewid de-orllewin Cymru i fod yn amgylchedd lle y gall pobl ifanc leol aros a dilyn eu breuddwydion yw un o'r rhesymau pam mae dyn busnes blaenllaw yn cefnogi Bargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn.

Gweld stori lawn

Arbenigwr meddygol yn helpu i arwain y Fargen Ddinesig

Mae arbenigwr blaengar o ran canser y fron yn helpu i arwain rhaglen fuddsoddi o £1.3 biliwn sy'n werth bron i 10,000 o swyddi â chyflog da yn Ne-orllewin Cymru.

Gweld stori lawn

Cymeradwyo recriwtio cyfarwyddwr rhaglen annibynnol i'r Fargen Ddinesig

Mae recriwtio cyfarwyddwr rhaglen annibynnol i reoli'r gwaith o gyflawni Bargen Ddinesig Bae Abertawe sydd werth £1.3 biliwn wedi'i gymeradwyo.

Gweld stori lawn

Y Fargen Ddinesig yn 'gyfle gwych' i dyfu'r economi ranbarthol

Mae arweinyddion busnes yn Abertawe yn dweud y bydd y Fargen Ddinesig sy'n werth £1.3 biliwn yn gyfle gwych i gynyddu'r economi ranbarthol ymhellach.

Gweld stori lawn

Contractwyr yn cyrraedd safle i adeiladu arena

Mae gwaith paratoi wedi dechrau bellach ar gyfer arena dan do ddigidol o'r radd flaenaf yn Abertawe.

Gweld stori lawn

Ras ceir model yn nodi diwedd prosiect argraffu 3D

Bydd y digwyddiad Cylch Rasio 3D yn cael ei gynnal am 11am ym Mharc Caerfyrddin, ddydd Sadwrn, 22 Mehefin.

Gweld stori lawn

Canolfan S4C Yr Egin yn ennill gwobr fawr

Mae datblygiad Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin wedi ennill gwobr fawr.

Gweld stori lawn

Galw ar fusnesau i roi adborth i helpu i lywio ein cynllun sgiliau mawr

Rydym yn ceisio adborth gan gymuned fusnes de-orllewin a chanolbarth Cymru er mwyn helpu i roi'r sgiliau y bydd eu hangen ar ein pobl ifanc i lwyddo yn y dyfodol.

Gweld stori lawn

Pentref Llesiant yn lasbrint ar gyfer y dyfodol

Gallai cynlluniau ar gyfer Pentref Llesiant gwerth £200 miliwn yn Llanelli ddarparu glasbrint byd-eang ynghylch sut y dylai gwasanaethau gofal iechyd a hamdden gael eu darparu orau yn y dyfodol, yn ôl Nigel Short, Cadeirydd y Scarlets.

Gweld stori lawn

Adloniant o safon fyd-eang i arena dan do Abertawe

Mae Gary Barlow o Take That, y consuriwr David Blaine, y digrifwr Jimmy Carr a'r grŵp dawns 'Diversity' ymhlith y perfformwyr o safon fyd-eang fydd yn ymddangos yn lleoliadau'r Ambassador Theatre Group (ATG) ledled y DU a'r tu hwnt.

Gweld stori lawn

Rhaid i drigolion, cymunedau a busnesau elwa ar y Fargen Ddinesig, medd Arbenigwr Tai

Mae helpu i sicrhau bod Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd werth £1.3 biliwn, yn gweithio er budd trigolion a chymunedau ledled y rhanbarth yn hollbwysig i Amanda Davies, Prif Weithredwr Grŵp Pobl.

Gweld stori lawn

Cymorth y Fargen Ddinesig i gynigion Castell-nedd Port Talbot

Mae arweinwyr Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cefnogi cynnig Cyngor Castell-nedd Port Talbot i ddiwygio rhai o'i brosiectau a fydd yn cael eu hariannu'n rhannol gan y rhaglen fuddsoddi gwerth £1.3 biliwn.

Gweld stori lawn

Prosiect argraffu 3D i blant yn cael ei ehangu ledled Ewrop

Gallai prosiect argraffu 3D dyfodolaidd ar gyfer disgyblion Sir Gaerfyrddin gael ei ehangu ar draws Ewrop cyn hir.

Gweld stori lawn

Arweinwyr yn galw am gymeradwyo prosiectau'r Fargen Ddinesig

Mae arweinwyr busnes yn Ne-orllewin Cymru yn cefnogi galwad am fynd ati'n ddi-oed i gymeradwyo dau o brosiectau mawr Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Prif waith adeiladu arena Abertawe i ddechrau yng nghanol 2019

Mae gwaith ar gyfadeilad arena ddigidol yr edrychir ymlaen yn eiddgar ato'n datblygu'n unol â'r amserlen.

Gweld stori lawn

Prosiectau De-orllewin Cymru ar fin cael eu cymeradwyo

Mae dau brosiect mawr yn Ne-orllewin Cymru, gwerth dros £190 miliwn, wedi dod gam yn agosach at gael eu cymeradwyo.

Gweld stori lawn

Adolygiad yn argymell cymeradwyo prosiectau'r Fargen Ddinesig

Dylai dau brosiect mawr sy'n rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn gael eu cymeradwyo ar unwaith, yn ôl adolygiad annibynnol.

Gweld stori lawn

Cwblhau'r adolygiad mewnol o'r Fargen Ddinesig

Mae adolygiad mewnol o Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd werth £1.3 biliwn, bellach wedi'i gwblhau.

Gweld stori lawn

Lansio Cylch Rasio 3D yn Sir Gaerfyrddin

Mae Cylch Rasio 3D dyfodolaidd sydd wedi'i gynllunio ar gyfer Sir Gaerfyrddin yr haf hwn wedi cael ei lansio'n swyddogol.

Gweld stori lawn

Ailddechrau'r gwaith ar gyfer y pentref digidol

Mae rhaglen fuddsoddi a fydd yn trawsnewid Ffordd y Brenin yng nghanol dinas Abertawe bellach wedi ailddechrau.

Gweld stori lawn

Cyhoeddi Vortex IoT fel partner Ffatri'r Dyfodol

Cyn bo hir, bydd peirianwyr a gwyddonwyr sy'n arbenigwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn cydweithio â chwmni gweithgynhyrchu lleol arloesol i helpu i roi hwb i'r busnes am flynyddoedd i ddod.

Gweld stori lawn

Mae gwaith adeiladu yn dechrau ar gartrefi a fydd yn cynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain

ae gwaith adeiladu ar y gweill yng Nghastell-nedd ar y datblygiad tai mawr cyntaf yn y DU i ddefnyddio'r cysyniad ynni haul 'Adeiladau Gweithredol'.

Gweld stori lawn

Cynlluniau ar gyfer canolfan hamdden ym Mhentref Llesiant

Mae yna gynlluniau i agor canolfan hamdden newydd ac arloesol yn 2021.

Gweld stori lawn

Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd unigryw yn Llanelli yn cymryd cam mawr ymlaen

Mae cynlluniau ar gyfer Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd unigryw yn Llanelli gwerth miliynau o bunnoedd wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gweld stori lawn

Trawsnewidiad gwerth £120m ar gyfer Abertawe'n cael ei gymeradwyo

Mae un o brosiectau trawsnewid mwyaf erioed canol dinas Abertawe wedi cael ei gymeradwyo.

Gweld stori lawn

Cymeradwyo dogfen allweddol y Fargen Ddinesig

Mae Cyngor Sir Penfro a Chyngor Abertawe wedi cymeradwyo Cytundeb Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe erbyn hyn

Gweld stori lawn

Plant ysgol yn mwynhau gweithdy am argraffu 3D

Mae disgyblion mewn ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn dysgu am ddefnyddio technoleg argraffu 3D

Gweld stori lawn

Cadeirydd newydd i fwrdd allweddol y Fargen Ddinesig

Bydd ffigwr blaenllaw o'r sector ynni byd-eang yn chwarae rôl allweddol o ran ysgogi Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn ei blaen, sy'n werth £1.3 biliwn.

Gweld stori lawn

Y Fargen Ddinesig yn rhan o Fagloriaeth Cymru

Cyn hir, bydd cannoedd o ddisgyblion Sir Gaerfyrddin yn dysgu am Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd werth £1.3 biliwn.

Gweld stori lawn

Plant ysgol yn rhoi sêl bendith i gynlluniau pentref

Mae plant a staff yn Ysgol Pen Rhos wedi rhoi sêl bendith ar gynlluniau am Bentref Gwyddor Bywyd a Llesiant yn Llanelli.

Gweld stori lawn

Cynghorau yn cadw 50% o ardrethi busnes prosiectau'r Fargen Ddinesig

Bydd pedwar awdurdod lleol yn Ne-orllewin Cymru yn cadw 50% o'r ardrethi busnes a gynhyrchir gan brosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn eu hardaloedd.

Gweld stori lawn

Arbenigwyr byd-eang wedi'u penodi i gyflwyno pentref digidol Abertawe

Bydd ymgynghoriaeth peirianneg byd-eang yn helpu i gyflwyno pentref digidol o'r radd flaenaf yng nghanol Abertawe.

Gweld stori lawn

Gweithredwr o'r radd flaenaf wedi'i benodi i reoli arena dan do ddigidol Abertawe

Mae un o'r enwau enwocaf mewn rheoli lleoliadau a chynyrchiadau wedi'i benodi i reoli arena dan do ddigidol Abertawe.

Gweld stori lawn

Bargen Ddinesig yn rhoi hwb i Ynni Adnewyddadwy

Wrth groesawu canfyddiadau adroddiad newydd, mae arweinwyr Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn dweud y bydd nifer o ddatblygiadau mawr sydd ar y gweill yn cyfuno er mwyn helpu Cymru i leihau ei hôl troed carbon.

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol