Campysau

Y weledigaeth ar gyfer y prosiect Campysau yw darparu dwy fenter ategol ar draws dau safle mewn dau gam (Singleton a Threforys yn Abertawe) sy'n ychwanegu gwerth at y sectorau gwyddor bywyd, iechyd a chwaraeon rhanbarthol. Bydd hyn yn cefnogi ymyriadau ac arloesedd ym maes gofal iechyd a meddyginiaeth i helpu i atal salwch, datblygu triniaethau gwell a gwella gofal i gleifion, gan hybu chwaraeon drwy wyddor chwaraeon o'r radd flaenaf a chyfleusterau newydd.   

Mae'r cynnig yn adeiladu ar bartneriaethau sefydledig a rhai sy'n dod i'r amlwg i ddarparu amgylchedd sy'n manteisio ar ymchwil gwyddor bywyd a thechnoleg i sbarduno datblygiad economaidd, gan osod Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn ganolfan ragoriaeth ryngwladol ar gyfer iechyd, chwaraeon a llesiant.

Bydd y prosiect yn darparu cyfleusterau ymchwil, arloesi a chwaraeon newydd ar gampws iechyd rhanbarthol sy'n galluogi cyd-leoli ymchwil a diwydiant gwyddor bywyd ochr yn ochr â seilwaith clinigol a chyfleoedd buddsoddi. Bydd hyn yn cefnogi partneriaid presennol ac yn denu mewnfuddsoddiad i gyflymu arloesedd, gan gefnogi'r gwaith o gyflawni ail gam y prosiect a datblygiadau tymor hwy eraill.

Bydd Cam 1 y prosiect Campysau yn cynnwys:

Statws: Achos busnes yn cael ei ddatblygu.