Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer

Nod y prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer yw darparu cartrefi clyfar, carbon isel ac ynni-effeithlon drwy fabwysiadu dull cydgysylltiedig ledled y Dinas-ranbarth. 

Bydd y prosiect yn darparu rhaglen o ddatblygiadau tai newydd, ôl-ffitio adeiladau presennol a chefnogi datblygiad y gadwyn gyflenwi leol.  Nod y prosiect yw helpu i drechu tlodi tanwydd, lleihau allyriadau carbon a diwallu'r angen am ragor o dai. Bydd yn monitro'r agweddau ar dai cynhesach o ran iechyd a llesiant a'r gostyngiad mewn tlodi tanwydd.  Mae cynllun braenaru i lywio cysyniad y prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer eisoes yn cael ei ddatblygu yng Nghastell-nedd.