Pob Erthygl Newyddion

Gwaith adeiladu i ddechrau ar ganolfan dechnoleg sy'n hunan-bweru

Bydd gwaith adeiladu yn dechrau cyn bo hir ar ganolfan dechnoleg o'r radd flaenaf sy'n hunan-bweru ym Mharc Ynni Baglan Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Gweld stori lawn

Cam mawr ymlaen i brosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnau

Mae prosiect gwerth miliynau o bunnau a glustnodwyd ar gyfer Llanelli sy'n cynnwys canolfan hamdden arloesol newydd a phwll nofio ynghyd â chyfleusterau iechyd ac addysg newydd wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gweld stori lawn

Egwyddorion wedi'u cymeradwyo i helpu busnesau i elwa o'r Fargen Ddinesig

Gan helpu i roi cynifer o gyfleoedd â phosibl i fusnesau rhanbarthol elwa o brosiectau mawr Bargen Ddinesig Bae Abertawe, mae cyfres o egwyddorion caffael bellach wedi'u cymeradwyo.

Gweld stori lawn

Digwyddiad digidol i ddathlu cynnydd yr Arena Dan Do

Cynhaliwyd digwyddiad rhithwir i ddathlu cynnydd mawr o ran adeiladu arena dan do newydd o'r radd flaenaf yn Abertawe.

Gweld stori lawn

Cyfle newydd i fusnesau Cymru gyflwyno cynnig ar gyfer gwaith arena dan do

Mae busnesau Cymru'n cael eu hannog i gyflwyno cynigion ar gyfer contractau newydd i adeiladu cynllun Cam Un Canol Abertawe gwerth £135m sy'n cynnwys yr arena dan do.

Gweld stori lawn

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd ar y gweill i Dde-orllewin Cymru

Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd ar y ffordd i hybu cysylltedd digidol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe yn cael caniatâd cynllunio

Mae cynlluniau arloesol ar gyfer adeilad Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe sy'n effeithlon o ran ynni ym Mharc Ynni Baglan wedi cael sêl bendith.

Gweld stori lawn

Gwahodd ceisiadau am swyddi allweddol yn y Fargen Ddinesig

Mae nifer o gyfleoedd ar gael i helpu i gyflawni rhaglen fuddsoddi £1.3 biliwn Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Partneriaid Ardal Forol Doc Penfro yn croesawu cymeradwyo prosiect

Mae Partneriaid Ardal Forol Doc Penfro wedi croesawu newyddion bod y prosiect sy'n costio £60 miliwn wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Gweld stori lawn

Cymeradwyaeth ranbarthol i brosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer

Mae prosiect mawr ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe a fydd yn helpu miloedd o bobl i arbed arian ar eu biliau ynni wedi cymryd cam arall ymlaen.

Gweld stori lawn

Sêl bendith i brosiect ynni'r môr yn Sir Benfro sy'n werth £60 miliwn

Mae prosiect ynni'r môr sy'n werth £60 miliwn a fydd yn helpu i fynd i'r afael â newid hinsawdd wrth adfywio economi Sir Benfro yn sgil Covid-19 wedi cael sêl bendith.

Gweld stori lawn

Rôl y Fargen Ddinesig o ran adferiad economaidd rhanbarthol

Mae arweinwyr yn Ne-orllewin Cymru'n dweud bod gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sy'n werth £1.3 biliwn, rôl allweddol o ran adferiad economaidd y rhanbarth yn dilyn Covid-19.

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol