Pob Erthygl Newyddion

Angen busnesau i helpu i lunio darpariaeth sgiliau ranbarthol

Maen angen cynrychiolwyr busnes o'r sectorau digidol, ynni, creadigol a gwasanaethau proffesiynol i helpu i gynllunio'r ddarpariaeth sgiliau yn y dyfodol ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Digwyddiad busnes i dynnu sylw at gyfleoedd contract sylweddol y Fargen Ddinesig

Mae cyfle i fusnesau gael gwybod rhagor am gontractau gwerth tua £250 miliwn sy'n cael eu cyhoeddi eleni fel rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Angen Cadeirydd ar gyfer Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol De-orllewin Cymru

Mae angen arweinydd o'r sector preifat sy'n angerddol am sgiliau, addysg a hyfforddiant i gynrychioli llais cyflogwyr ar bartneriaeth fawr yn Ne-orllewin Cymru.

Gweld stori lawn

Yr Egin wrth galon sector creadigol ffyniannus yn Ne-orllewin Cymru

Mae'r sector creadigol yn ne-orllewin Cymru yn ffynnu, diolch i gyfuniad o dalent, hyfforddiant a chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Gweld stori lawn

Arweinwyr rhanbarthol yn croesawu Hwb ariannol y Fargen Ddinesig

Mae arweinwyr ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi croesawu hwb o £18 miliwn sydd ar y gorwel i gefnogi Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Trwydded forol wedi'i sicrhau ar gyfer META Cam Dau

Mae canolfan profi morol genedlaethol Cymru, sef META, wedi cael ei thrwydded forol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gyfer Cam 2 ei phrosiect profi'r môr.

Gweld stori lawn

Galw am gyflenwyr rhanbarthol ar gyfer Arena newydd Abertawe

Mae Ambassador Theatre Group (ATG) yn galw ar fusnesau yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe i gofrestru eu diddordeb mewn darparu gwasanaethau i'r Arena Abertawe o'r radd flaenaf sy'n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd yn natblygiad newydd Bae Copr y ddinas.

Gweld stori lawn

Hwb ariannol sylweddol i'r Fargen Ddinesig yn y Flwyddyn Newydd

Mae hwb ariannol gwerth £18 miliwn ar y gorwel i gefnogi'r broses o gyflwyno nifer o brosiectau mawr a fydd yn creu miloedd o swyddi â chyflog da i bobl yn ne-orllewin Cymru.

Gweld stori lawn

Rhanbarth yn croesawu rhaglen seilwaith digidol gwerth £55 miliwn

Mae arweinwyr gwleidyddol a busnes ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi croesawu cynnydd diweddar ar gyfer rhaglen seilwaith digidol gwerth £55 miliwn.

Gweld stori lawn

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd i ddiogelu'r Dinas-ranbarth i'r dyfodol

Mae buddsoddiad gwerth £55 miliwn a fydd yn helpu i ddiogelu seilwaith digidol Dinas-ranbarth Bae Abertawe tuag at y dyfodol wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gweld stori lawn

Y Fargen Ddinesig yn gwneud mwy o gynnydd wrth i staff newydd ymuno

Mae pedwar aelod newydd o staff wedi ymuno i gryfhau ymhellach Swyddfa Rheoli Portffolio Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Cam mawr ymlaen i brosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnau

Mae prosiect gwerth miliynau o bunnau a glustnodwyd ar gyfer Llanelli sy'n cynnwys canolfan hamdden arloesol newydd a phwll nofio ynghyd â chyfleusterau iechyd ac addysg newydd wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol