Pob Erthygl Newyddion

Arweinwyr rhanbarthol yn croesawu Hwb ariannol y Fargen Ddinesig

Mae arweinwyr ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi croesawu hwb o £18 miliwn sydd ar y gorwel i gefnogi Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Hwb ariannol sylweddol i'r Fargen Ddinesig yn y Flwyddyn Newydd

Mae hwb ariannol gwerth £18 miliwn ar y gorwel i gefnogi'r broses o gyflwyno nifer o brosiectau mawr a fydd yn creu miloedd o swyddi â chyflog da i bobl yn ne-orllewin Cymru.

Gweld stori lawn

Rhanbarth yn croesawu rhaglen seilwaith digidol gwerth £55 miliwn

Mae arweinwyr gwleidyddol a busnes ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi croesawu cynnydd diweddar ar gyfer rhaglen seilwaith digidol gwerth £55 miliwn.

Gweld stori lawn

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd i ddiogelu'r Dinas-ranbarth i'r dyfodol

Mae buddsoddiad gwerth £55 miliwn a fydd yn helpu i ddiogelu seilwaith digidol Dinas-ranbarth Bae Abertawe tuag at y dyfodol wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gweld stori lawn

Y Fargen Ddinesig yn gwneud mwy o gynnydd wrth i staff newydd ymuno

Mae pedwar aelod newydd o staff wedi ymuno i gryfhau ymhellach Swyddfa Rheoli Portffolio Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Gwaith adeiladu i ddechrau ar ganolfan dechnoleg sy'n hunan-bweru

Bydd gwaith adeiladu yn dechrau cyn bo hir ar ganolfan dechnoleg o'r radd flaenaf sy'n hunan-bweru ym Mharc Ynni Baglan Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Gweld stori lawn

Cam mawr ymlaen i brosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnau

Mae prosiect gwerth miliynau o bunnau a glustnodwyd ar gyfer Llanelli sy'n cynnwys canolfan hamdden arloesol newydd a phwll nofio ynghyd â chyfleusterau iechyd ac addysg newydd wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Gweld stori lawn

Egwyddorion wedi'u cymeradwyo i helpu busnesau i elwa o'r Fargen Ddinesig

Gan helpu i roi cynifer o gyfleoedd â phosibl i fusnesau rhanbarthol elwa o brosiectau mawr Bargen Ddinesig Bae Abertawe, mae cyfres o egwyddorion caffael bellach wedi'u cymeradwyo.

Gweld stori lawn

Digwyddiad digidol i ddathlu cynnydd yr Arena Dan Do

Cynhaliwyd digwyddiad rhithwir i ddathlu cynnydd mawr o ran adeiladu arena dan do newydd o'r radd flaenaf yn Abertawe.

Gweld stori lawn

Cyfle newydd i fusnesau Cymru gyflwyno cynnig ar gyfer gwaith arena dan do

Mae busnesau Cymru'n cael eu hannog i gyflwyno cynigion ar gyfer contractau newydd i adeiladu cynllun Cam Un Canol Abertawe gwerth £135m sy'n cynnwys yr arena dan do.

Gweld stori lawn

Hwb digidol gwerth miliynau o bunnoedd ar y gweill i Dde-orllewin Cymru

Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd ar y ffordd i hybu cysylltedd digidol ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Gweld stori lawn

Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe yn cael caniatâd cynllunio

Mae cynlluniau arloesol ar gyfer adeilad Canolfan Dechnoleg Bae Abertawe sy'n effeithlon o ran ynni ym Mharc Ynni Baglan wedi cael sêl bendith.

Gweld stori lawn

Cyfryngau cymdeithasol