Mae achos busnes diwygiedig y Fargen Ddinesig - sydd bellach wedi'i gymeradwyo gan gabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot - yn canolbwyntio ar arloesedd, tanwydd di-garbon a dyfodol dur.

Mae'r achos busnes diwygiedig hefyd yn cynnwys gweledigaeth i wneud Ardal Fenter Glannau Port Talbot yn borth i Ddinas-ranbarth Bae Abertawe cyfan, sy'n cynnwys Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Yn gyffredinol, mae'r achos busnes wedi'i ailfodelu yn ceisio buddsoddiad o £47.7 miliwn gan y Fargen Ddinesig dros bum blynedd, wedi'i ariannu'n rhannol gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot a ffrydiau cyllido eraill.

Nod yr achos busnes yw creu a diogelu 1,300 o swyddi, gan ddarparu 18,000 metr sgwâr o le busnes er mwyn ateb y galw gan fusnesau bach a chanolig.

Bydd yr achos busnes diwygiedig yn cael ei gyflwyno i Fwrdd Strategaeth Economaidd a Chyd-bwyllgor y Fargen Ddinesig - yn ogystal â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU - i'w gymeradwyo cyn gynted â phosibl.

Dywedodd y Cynghorydd Rob Jones, Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot: "Mae hwn yn gam hanfodol i adfywio momentwm y Fargen Ddinesig. Mae'r cyngor wedi egluro'i fwriad i sicrhau y bydd y Fargen Ddinesig yn gweithio, os gallwn, ac mae'r cynigion hyn yn gosod sylfaen well o lawer ar gyfer symud ymlaen, yn ogystal â chyflwyno thema newydd o ddatgarboneiddio ein heconomi."

Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe: "Rydym yn croesawu ymrwymiad parhaus Cyngor Castell-nedd Port Talbot i'r Fargen Ddinesig, sy'n hynod bwysig o ran swyddi a ffyniant economaidd ledled Dinas-rhanbarth Bae Abertawe yn ei gyfanrwydd.

"Edrychwn ymlaen at gael yr achos busnes diwygiedig i'w gymeradwyo yng nghyfarfod y Cyd-bwyllgor. Mae hyn yn dilyn cytundeb diweddar gan y ddwy lywodraeth i ryddhau £18 miliwn o gyllid y Fargen Ddinesig, yn amodol ar gymeradwyo dau brosiect - Yr Egin yng Nghaerfyrddin, ac Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau."

Mae rhaglen ddiwygiedig Castell-nedd Port Talbot wedi'i rhannu'n bedair thema: