Ardal Forol Doc Penfro

Bydd rhaglen Ardal Forol Doc Penfro gwerth £60 miliwn yn sicrhau bod Sir Benfro wrth wraidd arloesedd byd-eang ym maes ynni morol di-garbon gan helpu hefyd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Bydd Ardal Forol Doc Penfro yn darparu'r cyfleusterau, y gwasanaethau a'r lleoedd sydd eu hangen i sefydlu canolfan o'r radd flaenaf ar gyfer peirianneg forol. Mae Ardal Forol Doc Penfro, a arweinir gan y sector preifat ac a gefnogir gan Gyngor Sir Penfro, yn cynnwys pedair elfen:

Disgwylir i'r rhaglen gynhyrchu £73.5 miliwn y flwyddyn i'r economi ranbarthol.

“Yn ogystal â chefnogi prosiectau eraill ar draws diwydiannau'r economi las, bydd Ardal Forol Doc Penfro yn creu’r amodau cywir i ddiwydiant ynni'r môr ffynnu wrth i'r DU symud tuag at dargedau datgarboneiddio sero net.

Bydd ymgyrch Ardal Forol Doc Penfro i gynyddu arloesi ac effeithlonrwydd gweithredol i’r eithaf yn ceisio lleihau cost ynni'r môr, gan fod yn rhaglen sylfaenol a fydd yn cefnogi twf mentrau newydd yn y rhanbarth.

Yn ogystal â Bargen Ddinesig Bae Abertawe, mae Ardal Forol Doc Penfro yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Statws: Achos busnes wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.