Ardal Forol Doc Penfro

Bydd Ardal Forol Doc Penfro yn creu canolfan gynhyrchu, profi a lleoli o safon fyd-eang ym maes peirianneg forol, a fydd yn darparu'r cymorth a'r seilwaith sydd eu hangen er mwyn i economi las Cymru dyfu ymhellach. 

Mae'r prosiect yn ehangu ar gyfleusterau sefydledig a chronfa sgiliau helaeth Dinas-ranbarth Bae Abertawe, gan sicrhau eu bod yn gweithredu mewn modd mor effeithlon â phosibl a chynyddu'r cyfleoedd i arloesi, a fydd yn helpu i leihau costau cynhyrchu ynni morol.

Wrth ganolbwyntio ar dwf y diwydiant cynhyrchu ynni di-garbon, mae'r prosiect yn cynnwys safleoedd profi pwrpasol ar gamau cynnar ac ar raddfa fasnachol, canolfan arloesi CATAPULT, a seilwaith porthladd â ffocws ar ddiwydiant i sicrhau bod datblygwyr yn gwella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd cost eu technoleg arloesol a'r modd y caiff ei gosod.