Seilwaith Digidol

Mae gan y prosiect Seilwaith Digidol gysylltiadau â phob prosiect arall y Fargen Ddinesig, a nod y prosiect yw cefnogi economi ddigidol ffyniannus ledled y Dinas-ranbarth a fydd yn ysgogi buddsoddiad yn y sector preifat, gwella gwasanaethau cyhoeddus a chreu swyddi sy'n talu'n dda.

Drwy gydweithio â Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a darparwyr gwasanaethau rhyngrwyd, bydd y prosiect yn sicrhau y darperir gwasanaethau digidol ffibr llawn cyhoeddus a phreifat o ansawdd mewn ardaloedd trefol .

Bydd darpariaeth y rhyngrwyd mewn ardaloedd gwledig hefyd yn cael ei gwella er budd y preswylwyr a'r busnesau. Mae gwaith yn cael ei wneud ar y cyd â gweithredwyr rwydweithiau symudol i sicrhau y bydd technoleg yn y dyfodol, gan gynnwys 5G, ar gael yn gynnar yn y rhanbarth.